Symantec Corporation е водечка компанија за cyber безбедност. Повеќе од 50 милиони корисници ги штитат своите лични информации, уреди, мрежи со Symantec производи.

Enterprise софтвер

Symantec овозможува безбедност, складирање и управување со податоци и им помага на корисниците (од домашни корисници и мали бизниси, па се до големи корпорации) во заштитата и лесното управување со информациите во критични ситуации, на еден комплетен и ефикасен начин.

Околу 2/3 од приходите на компанијата се наменети за развој на софтвер дизајниран исклучиво за големите организации – enterprise софтвер.

Ние ја следиме страгеијата на Symantec и со континуирана едукација и надоградба се усовршуваме на двете оснонвни полиња:
Enterprise Security and Management и Data Center Optimization

Symantec Backup Exec (Veritas Backup Exec)

На полето на Data Centar Optimization ја издвојуваме Symantec Backup Exec алатката што ни овозможува сигурна заштита на податоците, како и враќање на истите (recovery). Ова претставува решение како за физичката така и за виртуелната околина.

Symantec Enterprise Vault (Veritas Enterprise Vault)

За да заштедите на набавка на големи дисковни капацитети Symantec ја нуди алатката Symantec Enterprise Vault што овозможува архивирање на податоците, нивно ефективно чување и менаџирање, со напредни можности за пребарување и пронаоѓање неструктурирани информации.

Symantec Endpoint Security Complete

Од големата палета  продукти, на полето на security го издвојуваме Symantec Endpoint Security Complete, што претставува најбрза и најефективна алатка за безбедност на корисниците, создадена и за виртуелна околина што, меѓу другото, вклучува: Antivirus & Antispyware; Network Thread Protection; Proactive Thread Protection; Single agent & single Management console.

EndPoint Encryption

Овој софтвер нуди напредна енкрипција на податоци и фајлови. EndPoint Encryption е наменет за превенција од неавторизиран пристап со користење  строга контрола на пристап и моќна енкрипција