Гаранции

ТИПОВИ НА ГАРАНЦИИ

Како типови на гаранција и постпродажен сервис можни се следните опции:

  • RTD (Standard): стандардна гаранција каде што корисникот е должен опремата да ја донесе во нашиот сервис. Исклучок е опремата на сериите од Dell и тоа: PowerEdge, PowerVault, Compellent и Equallogic каде што наши сервисери одат на лице место и притоа доколку се работи за дефект во Скопје интервенцијата е бесплатна, а доколку се работи за интервенција низ републиката се наплатуваат само патни трошоци со време на одзив од еден работен ден. Достапност на сервисот е секој работен ден од 08-16 часот. Притоа гарантирано време на поправка е 8 работни дена за опремата од фирмата Dell и 30 календарски денови за опрема од други производители.
  • NBDO (Onsite): гаранција каде што наша должност е да појдеме на лице место и таму да се сервисира опремата или доколку е потребно опремата ја превземаме во нашиот сервис, се сервисира и потоа ја враќаме на лице место на корисникот. Достапност на сервисот е секој работен ден од 08-16 часот со време на одзив од максимум еден работен ден. Притоа гарантирано време на поправка е 8 работни дена за опремата од фирмата Dell и 30 календарски денови за опрема од други производители.
  • NBDR (Next Business Day Repair): гаранција каде што наша должност е да појдеме на лице место и таму да се сервисира опремата. Достапност на сервисот е секој работен ден од 08-16 часот со време на одзив од максимум еден работен ден. Притоа гарантирано време на поправка е 1 работен ден.
  • 24×7 (Onsite): гаранција каде што наша должност е да појдеме на лице место и таму да се сервисира опремата или доколку е потребно опремата ја превземаме во нашиот сервис, се сервисира и потоа ја враќаме на лице место на корисникот. Достапност на сервисот е 24 часа седум дена во неделата со време на одзив од максимум еден ден..  Притоа гарантирано време на поправка е 1 ден.
  • 24×7 (Gold): гаранција каде што наша должност е да појдеме на лице место и таму да се сервисира опремата. Достапност на сервисот е 24 часа седум дена во неделата со време на одзив од максимум два часа во Скопје или 4 часа вон Скопје. Притоа гарантирано време на поправка се 6 часови.